obchodnej spoločnosti
Jan Kalina / lubimetopanky.sk
se sídlem Vrchlického 5283/54, 58601 Jihlava
identifikačné číslo: 71867309
zapsané u Finančního úřadu pro Kraj Vysočina
na predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.lubimetopanky.sk


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (ďalej len "obchodní podmínky") obchodní společnosti Jan Kalina / lubimetopanky.sk , se sídlem Vrchlického 5283/54, 58601 Jihlava, identifikačné číslo: 71867309 zapsané u Finančního úřadu pro Kraj Vysočina (ďalej len "prodávajúci") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona c. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vo znení neskorších predpisov (ďalej len „občanský zákoník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kupná zmluva“) uzatvárané medzi predajcom a inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predajcu. Internetový obchod je predajcom prevádzkovaný na webovej stránke uvedenej na internetovej adrese www.lubimetopanky.sk (ďalej len „webová stránka“), prostredníctvom rozhrania webových stránok (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).
1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle kúpiť tovar od predajcu, je právnickou osobou či osobou, ktorá si objednáva tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu povolania.
1.3. Ustanovenie odchýlky od obchodných podmienok je možné dohodnúť v kúpnej zmluve. Odchylná ujednanie v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveními obchodných podmienok.
1.4. Ustanovenie obchodných podmienok sú nedielnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českom jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českom jazyku.
1.5. Znenie obchodných podmienok môže predajca meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže byť pristupovať k svojmu používateľskému rozhraniu. Zo svojho používateľského rozhrania môže vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže si uskutočniť objednávku tovaru aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je povinný uviesť správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v používateľskom účte sú uvedené v ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v používateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim za správne.
2.3. Prístup k používateľskému účtu je zabezpečeným užívateľským menom a heslem. Je povinný zachovať mlčenlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu k jeho užívateľskému účtu.
2.4. Nie je možné umožniť využívanie užívateľského účtu tretích osôb.
2.5. Predávajúci môže zrušit užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet nevyužíva dlhšie ako 1 rok, teda v prípade, ak je kupujúcim držiteľa svojej povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
2.6. Kúpiť si na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný, a to najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predajcu, resp. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.
3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1. Veškerá prezentácia tovaru umiestnená v rozhraní obchodu je informatívny charakter a predajca nemá zaručenú zmluvu o tomto tovare. Ustanovení § 1732 orst. 2 občianskeho zákonníka sa nepoužije.
3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare a to vrátane uvedenia jednotlivého tovaru a nákladov za navrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť navrátený obvyklou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane daní s pridanými hodnotami a všetkých súvisiacich poplatkov . Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazené na rozhraní obchodu. Ceny tovaru sú/nejsou prispôsobené kupujúcemu na základe automatizovaného rozhodovania. Toto ustanovenie nie je obmedzené možnosťou predajcu uzavrieť zmluvu za individuálne sjednané podmienky.
3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o nákladoch spojených s balením a dodávaným tovarom, o spôsobe a času dodania tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodávaným tovarom uvedené v rozhraní obchodu platí iba v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci území Českej republiky. V prípade, keď predajca ponúka dopravu tovaru zdarma, je predpokladom vzniku práva na bezplatnú dopravu tovaru na strane kupujúceho zaplatenie minimálnej celkovej kúpnej ceny dopravovaného tovaru vo výške, ktorá je stanovená obhoven vo stanovenom webe. V prípade, kedy dôjde k čiastočnému odstúpeniu od kúpnej zmluvy a celkovej kúpnej cene tovaru, u ktorej nedošlo k odstúpeniu od zmluvy, nedosahu je minimálna výška, ktorá je potrebná pre vznik práva na dopravu tovaru zdarma podľa predchádzajúcej vety, právo kupujúceho na dopravu tovaru zdarma zaniká a je povinný dopravovať tovar predajcovi uhradiť.
3.4. Pre objednanie tovaru vyplníte objednávkový formulár v rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
3.4.1. objednávanom tovare (objednávané tovar "vloží" kupovanú do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
3.4.2. spôsobu platby kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovaných spôsoboch doručenia úhrady tovaru a
3.4.3. informácie o nákladoch spojených s dodaným tovarom (ďalej len ako "objednávka").
3.5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu odoslaný vykonať kontrolu a odoslaný vstupný údaj, ktorý objednávku vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zabezpečiť a opraviť chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku predávajúceho predávajúcemu kliknutím na tlačidlo " ". Údaje uvedené v predaji sú predávané za správne. Predajca zašlete žiadosť o zaslanie objednávky, ktorú dostanete, ak dostanete elektronickú poštu, a to na elektronickú poštu, ktorú dostanete v používateľskom účte alebo v uvedenom poradí (ďalej len "elektronická adresa kupuj").
3.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, vyššie nákupné ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať o dodatočné potvrdenie objednávky písomné písomnosti (napr. telefón).
3.7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptovaním), ktorý je predávajúcim zaslaným kupujúcim elektronickej pošty, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
3.8. súhlasím s použitím komunikačných prostriedkov na pokračovanie pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Vzniklé Kupujúcim Použitie Komunikačních Prostředků na dálku v Souvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na napojenie, náklady na telefón) si platí kupujúci sám, paturto nám.
4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. Cenu tovaru a potenciálne náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy, ktorú si musí kúpiť predávajúci nasledujúcimi spôsobmi:
v hotovosti v prevádzkovni predávajúceho na adrese Vrchlického 5283/54, 58601 Jihlava;
v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupnou v rámci;
bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. 2400552698/2010, vedený u spoločnosti Fio banka as (ďalej len "účet predajcu");
bezhotovostne prostredníctvom platobného systému Comgate: https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana;
bezhotovostne kreditnou kartou: https://help.comgate.cz/v1/docs/cs/platby-kartou a rýchlym bankovým prevodom https://help.comgate.cz/docs/bankovni-prevody.
Kontaktné údaje spoločnosti ComGate Payments, a.s.: ComGate Payments, a.s.
Gočárova trieda 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
v Tel: +420 228 224 267
v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere vo výdajnom zásilku.
4.2. Spolu s kúpnou cenou je povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaným tovarom vo smluvenej výške. Není-li uvedeno jinak, rozumie sa kúpna cena aj náklady spojené s dodávaným tovarom.
4.3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodných podmienok ohledně povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.
4.4. V prípade platby v hotovosti, na dobierku vo výdajnom prípade je nákupná cena platná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostných platieb je kúpna cena platná do 14 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.
4.5. V prípade bezhotovostnej platby je povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostných platieb je zmluvný záväzok uhradiť kúpnu cenu splnenou okamihom pripísaním príslušných platieb na účet predajcu.
4.6. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedojde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.6), požaduje uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred zaplatením zbožnej ku. Ustanovenie § 2119 orst. 1 občianskeho zákonníka sa nepoužije.
4.7. Prípadné zľavy z ceny tovaru predávajúcemu kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať.
4.8. Je-li to v obchodnom styku obvyklé alebo je-li tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystavuje predajca ohľadom plateb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy kupujúceho daňový doklad – fakturačný doklad Predajca nie je plátcem dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúcemu kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle jej v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.
5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
5.1. Kupujem si na vedomie, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce:
5.1.1. tovaru podľa požiadaviek kupujúceho alebo prispôsobeného jeho osobným potrebám,
5.1.2. tovar, ktorý podlieha rýchlej spotrebe, alebo tovar s krátkou dobou spotreby, ako i tovar, ktoré bolo po dodaní vzhľadom na svoje považovanie nenávratne smíšené s jiným tovarom,
5.1.3. tovaru v zapečatenom obale, ktoré z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov nie je vhodné vrátiť potom, čo jej kupujúci zrušil, a
5.1.4. zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu v zapečatenom obale, pokiaľ jej kupující porušil.
5.2. Nejedná-li sa o prípad uvedený v čl. 5.1 obchodných podmienok či o inom prípade, kedy nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má zmluvu v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 na východ 2 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy od, to do štrnástich (14) dní odo dňa, kedy je kupná zmluva určená pre tretiu osobu odlišnú od prepravcu prevezme tovar, alebo:
5.2.1. posledný kus tovaru, objednáva-li sa v rámci jednej objednávky viac kusov tovaru, ktoré sú samostatne,
5.2.2. posledná položka alebo časť dodávky tovaru, ktorý zostáva z niekoľkých položiek alebo častí, alebo
5.2.3. prvá dodávka tovaru, je-li vo zmluve ujednaná pravidelná dodávka tovaru po dohodnutej dobu.
5.3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedené v čl. 5.2 obchodných podmienok Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže využiť vzorový formulár poskytovaný predajcom, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupovať adresu mimo inú na prevádzkovateľa predajcu či na adresu elektronickej pošty predajcu simon@lubimetopanky.sk.
5.4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy se kúpnej zmluvy od začiatku Ruska. Tovar zaslať alebo pred predajcom späť bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy, keď mu predajca ponúkol, že si tovar sneám. Lhůta podľa predchádzajúcej vety je zachovaná, pokud odešle zboží před jejím nahrazením. Odstúpi-li kupujúci od kúpnej zmluvy, nenesie kupnú cenu spojenú s navrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tomto prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklú cestnú poštovú prepravu.
5.5. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy dle čl. 5.2 Obchodných podmienok vrátí predávajúceho peňažné prostriedky prijaté alebo kupujúceho do Čtrnácti (14) dní alebo odstúpenie alebo odkúpenie kúpnej zmluvym, a to rovnakým spôsobom jak vystupujúci. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie kupujúceho už pri vrátení tovaru poskytnutého alebo iným spôsobom, pokiaľ s tým bude súhlasiť a šínklaínklaíním kudal. Odstúpi-li kupujúci od Kupnej zmluvy, predajca nie je, nie je prijatý, peňažné prostriedky kupujúcim skôr, než predávajúci tovar, ktorý nie je kupcom odoslal zp.
5.6. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je oprávnený jednostranne započítať proti nároku na vrátenie kúpnej ceny.
5.7. V prípadoch, keď má nákup v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 občianskeho zákoníku právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci oprávnený kedykoľvek odstúpiť od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade vrátim predávajúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.
5.8. Je-li spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretým s rozväzovacou podmienkou, že dôjde-li k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúceho, pozdáva sa darovacia zmluva týkajúca sa takéhoto darcu účinnosti a je povinný spolu so tovarom predajcu vrátiť i poskytnutý dar.
6. PREPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
6.1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, nemusí platiť riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
6.2. Je-li predajca podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kúpiť v tomto prípade je povinný dodať tovar pri dodaní.
6.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupovanej položky tovaru doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v súvislosti, je povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným. náklady s iným spôsobom spojené doručenie.
6.4. Pri prevzatí tovaru od prepravy je povinný potvrdiť neporušenosť obalu tovaru a v prípade prevzatia tovaru túto požiadavku oznámiť prepravcu. V prípade zistenia porušenia obalu svědčícího o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí zásielku od prepravy převzít. Toto nie je dotknuté práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru a ďalších práv vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
6.5. Ďalšie práva a povinnosti strany pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné údaje predajcu, ktorý predajca vydáva.
7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (zejména ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov).
7.2. Je-li predmetom kúpna hmotná movitá vec, ktorá je propojená s digitálnym obsahom alebo službou digitálneho obsahu takým spôsobom, že by nemohla plniť svoje funkcie (ďalej len „vec s digitálnymi vlastnosťami“), použijú sa ustanovenia o zodpovednosti za vady predajcu tiež na poskytovanie digitálneho obsahu niebo služby digitálneho obsahu, aj keď je poskytovaná tretia osoba. To neplatí, je-li z obsahu kúpnej zmluvy i z povahy veci zjavné, že sú poskytované samostatne.
7.3. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúcim predávajúcemu, že vec:
7.3.1. zodpovedá ujednanému popisu, druhu a množstvo, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
7.3.2. je vhodná pre účel, pre ktorý ju žiada a s ktorým predávajúci súhlasil, a
7.3.3. je dodávaná s ujednaným príslušenstvom a pokyny k použitiu, vrátane návodu k montáži alebo inštalácii.
7.4. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že vedľa dohodnutých vlastností:
7.4.1. je to vhodné pre účel, k čomu sa tento druh zvyčajne používa, a to aj s ohľadom na práva tretích osôb, právne predpisy, technické normy alebo kódexy správania daného odvetvia, nie je to však technická norma,
7.4.2. vec množstvom, akostí a ďalšími vlastnosťami, vrátane životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, zodpovedá obvyklú vlastnosť veci rovnakého druhu, ktorá môže rozumne očakávať, aj s ohľadom na verejné vyhlásenie, ktoré je predajcom alebo inou osobou v tej zmluvnej reťazci, najmä reklamou alebo označením, ledaže predajca prokáže, že si ho nebol vedomý alebo že by bolo v dobe uzavretia kúpnej zmluvy upraveno aspoň porovnateľným spôsobom, akým bolo prijaté, alebo že na rozhodnutie veliov oh
7.4.3. je vec dodávaná s príslušenstvom, vrátane obalu, návodu k montáži a iných pokynov k použitiu, ktoré môžu rozumne očakávať, a
7.4.4. vec jakost alebo prevedenie vzoru alebo predloha, ktorej predajca poskytuje poskytnutie poskytnutia kúpnej zmluvy.
7.5. Ustanovení čl. 7.4 podmienky sa nepoužijú v prípade, že predajca kupujúceho pred uzavretím kúpnej zmluvy osobitne upozornil, že niektoré vlastnosti obchodných zmlúv sa líšia a tým pri uzatváraní kúpnej zmluvy súhlasil.
7.6. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za vadu spôsobenú nesprávnou montážou alebo inštaláciami, ktorá bola podľa kúpnej zmluvy vykonaná predávajúcim alebo na jeho zodpovednosť. To platí aj v prípade, že bola nainštalovaná alebo nainštalovaná webová adresa a v dôsledku nedostatku návodu, ktorý poskytol predajcovi alebo poskytovateľovi digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu, ide-li digit.
7.7. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od prevzatia, má sa za to, že vec bola vadná už pri prevzatí, považovaná za vec alebo vady vylučuje. Táto doba nebeží po dobu, po ktorej kúpu nemôže vec užívať, v prípade, že vadu vytkl oprávnene.
7.8. Je-li predmetom kúpy vec s digitálnymi vlastnosťami, predajca zabezpečí, že bude kupujúcemu využívať ponuku s aktualizáciou digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu. Okrem dohodnutých dodávok predávajúceho zabezpečím, že budú kupované zmluvy, ktoré sú nevyhnutné, aby si vec po prevzatí uchovala vlastnosti podľa čl. 7,3 a kl. 7.4 obchodných podmienok, a že bude na ich dostupnost upozorněn
7.8.1. po dobu dvoch rokov, majú-li byť podľa kúpnej zmluvy digitálny obsah alebo službu obsahu poskytovania sústavy po určitú digitálnu dobu, a je-li ujednať poskytovanie po dobu dlhších dvoch rokov, po celú túto dobu,
7.8.2. po dobu, po ktorú to môže mať rozumne očakávať, majú-li byť podľa kúpnej zmluvy digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu poskytnutá jednorázovo; to sa týka podľa druhu a účelu, povahy digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu a s prihliadnutím k okolnosti pri uzatvorení kúpnej zmluvy a viazanosti záväzku.
7.9. Ustanovení čl. 7.8 neplatí podmienky v prípade, že predajca kupujúceho pred uzatvorením kúpnej zmluvy osobitne upozornil, že aktualizácia nebude poskytnutá a kupujúci s tým pri uzatváraní kúpnej zmluvy súhlasil.
7.10. Neposkytol-li sme správnu aktualizáciu v primeranom čase, nemá práva z vady, ktorá vznikla iba v dôsledku neuvedenej aktualizácie. To neplatí v prípade, že nebol upozornený na aktualizáciu alebo na dôsledky jej neprovedenia alebo aktualizácie neprovedl či ji provedl nesprávně v důsledku nedostatku v návodu. -li byť podľa kúpnej zmluvy digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu Majú systém po určitú dobu a prejaví-li sa podľa toho, že sa v čase čl. 7.8.1 a čl. 7.8.2 obchodních podmínek, má se za to, že je obsah nebo služba digitálního obsahu digitální vadně.
7.11. Kupujúci môže vytknúť vadu, ktorá sa na veci prejaví v dobe dvoch rokov od prevzatia. Je-li predmetom kúpy vec s digitálnymi vlastnosťami a majú-li byť podľa kúpnej zmluvy digitálny obsah alebo digitálna služba obsahu s prevádzkou sústavy po určitú dobu, môže si kupujúci vytknúť vadu, ktorá je na nich zachovaná alebo prejaví v dobe dvoch prenájmu od prevzatia. Má-li byť plne no po dobu dlhších dvoch rokov, má kupovať právo z vád, ktoré sa prejavujú v tejto dobe. Vytkl-li kupujúcemu predávajúcemu vadu oprávnená, doba za vytčenie vady veci nebežia po dobu, po ktorej kúpnu zmluvu nemôže užívať.
7.12. Má-li vec vadu, môže si vyžiadať jej odstránenie. Podľa svojej voľby môže požadovať nové veci bez vady alebo opravu veci, ledaže je zvolený spôsob odstránenia vady nemožný alebo v porovnaní s druhým neprimeraným nákladom; to sa týka najmä s ohľadom na vady, hodnoty, tým, že význam mala bez vady, a to môže byť druhým spôsobom vada zrušená bez veľkej obtiažnosti za nákup. Predávajúci môže odmietnuť vadu odstrániť, je-li to nemožné alebo nie je merané najmä drahšie s ohľadom na význam vád a hodnotu, ktorú by vec mala bez vady.
7.13. Dodávateľ by mal považovať za primeranú dobu po jej vytknutí tak, aby tým kupujúcemu nespôsobili značné ťažkosti, keďže je potrebné zvážiť vec a účel, ktorý kupuje vec koupil. K odstráneniu vady prevezmeme predajcu vec na vlastné náklady. Vyžaduje-li to odstrániť veci, jeho montáž bola vykonaná v súlade s tým, že veci boli predtým, než sa to prejaví, predajca odstráni odstráni vadné veci a namontuje nové veci alebo nové veci
7.14. Môžete požadovať priměřenú zľavu alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak:
7.14.1. predajca vadu odmietol odstrániť alebo neodstranil v súlade s čl. 7.13 obchodných podmienok,
7.14.2. sa vada prejavuje opakovane,
7.14.3. je vada podstatným porušením kúpnej zmluvy, nebo
7.14.4. je z vyhlásenia predajcu alebo z okolností zjavné, že vada nebude odstránená v primeranej dobe alebo bez značných obtíží pre kupujúceho.
7.15. Je-li veci nevýznamná, môže mať právo odstúpiť od kúpnej zmluvy (ve zmysle čl. 7.14 obchodných podmínek); má sa za to, že vada veci nie je neznáma. Odstúpi-li kupujúcemu od kúpnej zmluvy, predajca vráti kupnú cenu bez zbytočného odkladu potom, čo dostane vec alebo čo mu prekáže, že vec odoslal.
7.16. Vadu možno vytknúť predajcu, u ktorého vec bola kúpená. Je-li však k oprave určená iná osoba, ktorá je v mieste predajcu alebo v mieste pre kupujúceho najbližšieho, kupujúci vytkne vadu tomu, kto je určený k vykonaniu opravy.
7.17. S prípadom, kedy je k prevedeniu oppravne určená iná osoba, je predajcom poistená reklamácia v ktorejkoľvek prevádzke, v ktorej je prijatá reklamácia s ohľadom na sorbent ponúkaných služieb, ktorý poskytuje služby sluh, p. Predávajúci je povinný zaplatiť pri uplatnení reklamácie písomné potvrdenie, v ktorom uvede dátum, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavovania reklamácie požaduje a reklamačné údaje kupujúceho za účelom poskytnutia informácií o reklamácii. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené k vykonaniu opravy.
7.18. Reklamace vrátane odstránenia vád musí byť vyriadená a kupujúci musí byť informovaný najneskôr do tridsať (30) dní odo dňa reklamácie, pokiaľ je predajca s kupujúcou na delohodne Je-li predmetom záväzku dodanie digitálneho obsahu, vrátane digitálneho obsahu dodaného na hmotné nosiče, alebo služby digitálneho obsahu, musí byť reklamácia vybavená v primeranej dobe s prihliadnutím k považovaniu digitálneho obsahu alebo služieb digitálneho obsahu a k účelu, pre ktorý je vyžadovaná požiadavka.
7.19. Po marném náhrade lehoty podľa čl. 7.18 obchodných podmienok môže odstúpiť od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo požadovať priměřenou zľavu.
7.20. Predávajúci je povinný potvrdiť potvrdenie o dátume a spôsobu vybavenia reklamy, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy, a to v dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamy. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené k vykonaniu opravy.
7.21. Právo z zodpovednosti za vady tovaru môže uplatniť konkrétne uplatniť najmä na adresu Vrchlického 5283/54, 58601 Jihlava, telefonicky na čísle 606 554 279 či elektronickou poštou@uvs.czeme na adresu
7.22. Kto má právo z vadného plnenia, patrí mu aj náhrada nákladov účelne vynaložených pri uplatnení tohto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jedného mesiaca po náhrade lehoty, v ktorej je potrebné vytlačiť vadu, súd právo neprizná, pokiaľ predajca namieta, že právo na náhradu nebolo vlatsne.
7.23. Ďalšie práva a povinnosti súvisiace so zodpovednosťou predajcu za vady muža upraviť reklamný poriadok predajcu.
7.24. Predávajúci či iná osoba môže byť kupovanou poskytnúť nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnenia tiež záruky za akost.
8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
8.1. Kupujúci kupuje vlastníctvo ku tovaru, ktorý platí celé kúpne ceny tovaru.
8.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazanému žiadnym kódexom správania sa v zmysle ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občianskeho zákonníka.
8.3. Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zabezpečuje predajcu prostredníctvom elektronickej pošty. Závažnosť je možná zaslať na elektronickú adresu predajcu. Informácie o vybavovaní sťažnosti kupujúceho predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Jiná pravidla vyřizování sťažnosti nie sú predajcom stanovené.
8.4. K mimosúdnému riešeniu spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová/cadrsa.i. Platforma pre riešenie sporov on-line vychádzajúca z internetovej adresy http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predajcom a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotřebitelských sporů online).
8.6. Kupujúci sa môže obrátiť na sťažnosť na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru. Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenská kontrola vykonáva v ramci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťami ochrany osobných údajov vykonávaný Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu mimo iného dozoru nad dodržiavaním občianskeho zákonníka a zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.
8.7. Kupujúci tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občianskeho zákonníka.
9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
9.1. Svou informačnou povinnosťou voči kupujúcemu vo zmysle čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) súvisiace so spracovanie osobných údajov kupuje na účely plnenia kúpnej zmluvy, na účely rokovania zmluvy a na účely plnenia verejnoprávnych povinností plní Prostrednictvo
10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
10.1. súhlasím ve zmysle ustanovenia § 7 orst. 2 zákona c. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti), v znení neskorších predpisov, sa odoslaním obchodného oznámenia predajcom na elektronickú adresu či na telefónne číslo kupujúceho. Svou informačnou povinnosťou voči kupujúcemu vo zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely odoslania obchodného oznámenia plní predajca prostredníctvom osobitného dokumentu.
10.2. Své zákonné povinnosti súvisiace s prípadným ukladaním súborov cookie na zariadenie kupujúceho plniaceho predajcu prostredníctvom osobitného dokumentu .
11. DORUČOVÁNÍ
11.1. Kupujúcemu musí byť doručované na elektronickú adresu kupujúceho.
12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12.1. Ak vzťah založený na kúpnej zmluve obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany rokujú, že vzťah sa riadi českým právom. Volbou práva podľa predchádzajúcej vety nie je kúpna zmluva, ktorá je spotrebiteľom, zbavená ochrany, ktorá mu poskytuje ustanovenie právneho poriadku, od ktorej sa nedá shovoriť odchýliť, a ktorý by v prípade neexistencie usánovil voľby prta. 6 orst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) c. 593/2008 zo dňa 17. júna 2008 o právu rozhodnom pre zmluvné záväzkové vzťahy (Řím I).
12.2. Je-li niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neučinné, alebo sa také stanú, ale namiesto ustanovení nastúpia ustanovenia, ktorého zmysel sa neplatným ustanovením čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neučinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnost ostatných ustanovení.
12.3. Kupní zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predajcom v elektronickej podobe a nie je prístupná.
12.4. Príloha obchodných podmienok tvoria vzorový formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy.
12.5. Kontaktné údaje adresa predajcu: adresa sídla , elektronická pošta , telefón . Predajca neposkytuje iný prostriedok on-line komunikácie.

V Jihlavě dňa 17.3.2023